BoneVitae

Information for shareholders


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki2022-11-08

Zarząd spółki Bone Vitae S.A. z siedzibą we Wrocławiu zwołuje na dzień 30 listopada 2022 r., na godzinę 12.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej s.c. Dominik Sterc, ul. Legnicka 17/13, 53-671 Wrocław, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i Protokolanta.
 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do odbycia Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
 6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki BONE VITAE S.A. za 2021 r.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki BONE VITAE S.A. za 2021 r.
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2021 r. wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2021 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 r. oraz sytuacji Spółki w 2021 r.
 10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki o pokryciu straty za 2021 r.
 11. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2021 r.
 12. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w 2021 r.
 13. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii O.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki oraz działań strategicznych na lata 2023–24.
 16. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 406 § 2 KSH, akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki niepublicznej. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w biurze Zarządu Spółki przez 3 (trzy) dni powszednie przed odbyciem Walnego zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki2021-11-03

Zarząd spółki Bone Vitae S.A. z siedzibą we Wrocławiu zwołuje na dzień 18 listopada 2021r., na godzinę 12.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej s.c. Dominik Sterc, ul. Legnicka 17/13, 53-671 Wrocław, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i Protokolanta.
 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do odbycia Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
 6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki BONE VITAE S.A. za 2020 r.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki BONE VITAE S.A. za 2020 r.
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2020 r. wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2020 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 r. oraz sytuacji Spółki w 2020 r.
 10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki o pokryciu straty za 2020 r.
 11. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2020 r.
 12. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w 2020 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii O.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki oraz działań strategicznych na lata 2022–23.
 16. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 406 § 2 KSH, akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki niepublicznej. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w biurze Zarządu Spółki przez 3 (trzy) dni powszednie przed odbyciem Walnego zgromadzenia.

Członek Zarządu
Barbara Szyszkowicz

Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji2020-12-18

Zarząd Spółki pod firmą Bone Vitae Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa po raz piąty wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Klecińska 125, 54-413 Wrocław, Wrocławski Park Technologiczny budynek BETA, II piętro lok. A201, w dniach roboczych (od wtorku do czwartku) w godzinach 8.00–14.00.

Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji2020-11-27

Zarząd Spółki pod firmą Bone Vitae Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa po raz czwarty wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Klecińska 125, 54-413 Wrocław, Wrocławski Park Technologiczny budynek BETA, II piętro lok. A201, w dniach roboczych (od wtorku do czwartku) w godzinach 8.00–14.00.

Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji2020-11-09

Zarząd Spółki pod firmą Bone Vitae Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa po raz trzeci wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Klecińska 125, 54-413 Wrocław, Wrocławski Park Technologiczny budynek BETA, II piętro lok. A201, w dniach roboczych (od wtorku do czwartku) w godzinach 8.00–14.00.

Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji2020-10-19

Zarząd Spółki pod firmą Bone Vitae Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa ponownie wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Klecińska 125, 54-413 Wrocław, Wrocławski Park Technologiczny budynek BETA, II piętro lok. A201, w dniach roboczych (od wtorku do czwartku) w godzinach 8.00–14.00.

Wezwanie do złożenia dokumentów akcji2020-09-25

Zarząd Spółki pod firmą Bone Vitae Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Klecińska 125, 54-413 Wrocław, Wrocławski Park Technologiczny budynek BETA, II piętro lok. A201, w dniach roboczych (od wtorku do czwartku) w godzinach 8.00–14.00.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki2020-07-30

Zarząd spółki Bone Vitae S.A. z siedzibą we Wrocławiu zwołuje na dzień 2 września 2020 r., na godzinę 12.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej s.c. Dominik Sterc, ul. Legnicka 17/13, 53-671 Wrocław z następującym porządkiem obrad:

  Porządek obrad:
 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i Protokolanta.
 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do odbycia Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
 6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki BONE VITAE S.A. za 2019 r.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki BONE VITAE S.A. za 2019 r.
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2018 r. wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2019 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 r. oraz sytuacji Spółki w 2019r.
 10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki o pokryciu straty za 2019 r.
 11. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2019r.
 12. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w 2019 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki oraz działań strategicznych na lata 2020-21.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 406 § 2 KSH, akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki niepublicznej, jeżeli dokumenty akcji lub zaświadczenie o zdeponowaniu dokumentów akcji u notariusza, zostaną złożone w spółce co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w biurze Zarządu Spółki przez 3 (trzy) dni powszednie przed odbyciem Walnego zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki2019-12-16

Zarząd spółki Bone Vitae S.A. z siedzibą we Wrocławiu zwołuje na dzień 10 stycznia 2020 r., na godzinę 12.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Dominika Sterca przy ul. Legnickiej 17/13 we Wrocławiu.

  Porządek obrad:
 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i Protokolanta.
 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do odbycia Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
 6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii N.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 406 § 2 KSH, akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki niepublicznej, jeżeli dokumenty akcji lub zaświadczenie o zdeponowaniu dokumentów akcji u notariusza, zostaną złożone w spółce co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w biurze Zarządu Spółki przez 3 (trzy) dni powszednie przed odbyciem Walnego zgromadzenia.

Informacje dla Akcjonariuszy2019-12-04

W związku z wchodzącymi w życie od 1 stycznia 2020 roku zmianami w Kodeksie spółek handlowych, z dniem dzisiejszym uruchamiamy niniejszą stronę internetową przeznaczoną do komunikacji z Akcjonariuszami. Będziemy na niej sukcesywnie zamieszczać istotne dla Akcjonariuszy informacje.

Any questions? Contact by email.

Write an e-mail

Contact Us


Office & Lab:
Bone Vitae S. A.
ul. Muchoborska 18
Wrocław 54-424, POLAND

+48 71 798 57 25
office@bonevitae.pl

Bone Vitae S.A.